• 1
前往
9316
12C OCM
  • 云原生
  • MYSQL
  • 运维
  • IT
  • 数据库
  • ORACLE
网名ID 9316,目前就职于东北某电信企业,研究生学历。擅长数据库的备份、恢复、容灾方案的解决制定。拥有ORACLE 11G/12C OCM认证,MYSQL5.7/8.0 OCP认证,CISP-PTE认证。
课程数 18 学生数 4209